W górę
Podział majątku wspólnego małżonków obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką

W 2019 roku Sąd Najwyższy dwukrotnie odnosił się do kwestii określenia wartości należącej do majątku wspólnego nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy. W przeważającej ilość postępowań o podział majątku wspólnego występuje tego rodzaju problem. Dotychczas sądy w toku postępowania ustalały wartość zadłużenia małżonków z tytułu kredytu i dokonywały odliczenia tej wartości od wartości nieruchomości. Odstępstwo od takiego sposobu dokonywania rozliczeń zapoczątkowała uchwała powiększonego składu […]

Więcej
Data płatności weksla – nowa uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2020 roku.

Sąd Najwyższy po raz kolejny zajmował się kwestią wskazania daty płatności weksla w kontekście postanowień porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej). We wcześniejszych orzeczeniach Sąd Najwyższy stwierdził, że treścią upoważnienia do uzupełnienia weksla in blanco jest uzupełnienie weksla przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lutego 2006 roku, sygn. akt IV CSK 15/05). Również w przypadku użycia w porozumieniu wekslowym […]

Więcej
Zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ma ograniczyć opóźnienia w zapłacie należności

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych, która istotnie zmodyfikuje treść przepisów m.in. ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim: Podwyższenia odsetek ustawowych w transakcjach handlowych z 9,5% na 11,5% (z wyjątkiem podmiotów leczniczych). Rekompensaty za koszty dochodzenia należności, której wysokość zależna będzie od wartości dochodzonej należności: – 40 euro, gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł; – 70 euro, […]

Więcej
Umowa dowodowa w sprawach gospodarczych – od 7 listopada 2019 roku.

Z dniem 7 listopada 2019 roku wchodzi w życie przepis art. 458 (9) kpc, zgodnie z którym: „Strony mogą się umówić o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy”. Zawarcie umowy dowodowej uprawia strony do ograniczenia zakresu postępowania dowodowego poprzez wyłączenie określonego środka dowodowego (np. dowodu z opinii biegłego, dowodu z zeznań świadków) lub konkretnego dowodu (np. dowodu z zeznań określonego […]

Więcej
Niebezpieczna zmiana stanowiska w zakresie opodatkowania przychodów menedżerów

Dotychczas dyrektorzy zarządzający poszczególnymi działami spółki, w przeciwieństwie do członków zarządu, mogli korzystać z opodatkowania przychodów podatkiem liniowym według jednolitej stawki 19%. (…)

Więcej