W górę
Zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ma ograniczyć opóźnienia w zapłacie należności

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych, która istotnie zmodyfikuje treść przepisów m.in. ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim: Podwyższenia odsetek ustawowych w transakcjach handlowych z 9,5% na 11,5% (z wyjątkiem podmiotów leczniczych). Rekompensaty za koszty dochodzenia należności, której wysokość zależna będzie od wartości dochodzonej należności: – 40 euro, gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł; – 70 euro, […]

Więcej
Umowa dowodowa w sprawach gospodarczych – od 7 listopada 2019 roku.

Z dniem 7 listopada 2019 roku wchodzi w życie przepis art. 458 (9) kpc, zgodnie z którym: „Strony mogą się umówić o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy”. Zawarcie umowy dowodowej uprawia strony do ograniczenia zakresu postępowania dowodowego poprzez wyłączenie określonego środka dowodowego (np. dowodu z opinii biegłego, dowodu z zeznań świadków) lub konkretnego dowodu (np. dowodu z zeznań określonego […]

Więcej
Niebezpieczna zmiana stanowiska w zakresie opodatkowania przychodów menedżerów

Dotychczas dyrektorzy zarządzający poszczególnymi działami spółki, w przeciwieństwie do członków zarządu, mogli korzystać z opodatkowania przychodów podatkiem liniowym według jednolitej stawki 19%. (…)

Więcej
Opcje walutowe – Bank nie zachował należytego miernika staranności w procesie oferowania i zawierania transakcji opcyjnych

Klient naszej Kancelarii zawarł w 2006 roku umowę o rozliczane negocjowanych transakcji rynku finansowego (tzw. opcje walutowe). Przed zawarciem umowy odbyły się dwa krótkie spotkania (…)

Więcej
Problematyczny status przewoźnika sukcesywnego

Zagadnienie statusu tzw. przewoźnika sukcesywnego (kolejnego przewoźnika) rodzi w praktyce wiele problemów. Niewielu przedsiębiorców świadczących międzynarodowe usługi przewozowe (…)

Więcej