W górę
Data płatności weksla – nowa uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2020 roku.

Sąd Najwyższy po raz kolejny zajmował się kwestią wskazania daty płatności weksla w kontekście postanowień porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej). We wcześniejszych orzeczeniach Sąd Najwyższy stwierdził, że treścią upoważnienia do uzupełnienia weksla in blanco jest uzupełnienie weksla przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lutego 2006 roku, sygn. akt IV CSK 15/05). Również w przypadku użycia w porozumieniu wekslowym zwrotu, zgodnie z którym weksel in blanco może być uzupełniony w każdym czasie, będzie chodziło o dowolną chwilę, ale tylko przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu.

Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie o sygn. akt I CSK 181/10, stwierdzając, iż uzupełnienie weksla po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego stanowi wypełnienie weksla niezgodnie z deklaracją wekslową i może być podstawą zarzutu opartego na art. 10 ustawy Prawo wekslowe.

W najnowszym orzeczeniu z dnia 17 lipca 2020 roku Sąd Najwyższy podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą, przyjmując, że data płatności weksla nie może być dowolna, nawet gdy porozumienie wekslowe upoważniało wierzyciela do opatrzenia weksla in blanco datą płatności według swego uznania. Powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wypełnienie weksla o datę płatności przypadająca po upływie przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego. Najwcześniejszą datą płatności weksla może być data wymagalności roszczenia podlegającego zabezpieczenia, najpóźniejszą zaś – data przedawnienia tego roszczenia.