W górę
Prawo pracy ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy:

 • doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej nawiązania, zmiany i ustania stosunku pracy
 • opracowywanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz porozumień zbiorowych),
 • wsparcie procesu restrukturyzacji zatrudnienia (w tym zwolnień grupowych i indywidualnych) oraz przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
 • doradztwo w zakresie zatrudniania kadry menedżerskiej
 • opracowanie i wdrożenie rozwiązań zabezpieczających pracodawców przed ujawnieniem informacji uzyskanych przez osoby zatrudnione oraz naruszaniem zakazu konkurencji
 • opracowanie i wdrożenie polityki przeciwdziałania mobbingowi
 • reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych (m.in. w zakresie rozwiązywania umów o pracę, ustalania istnienia stosunku pracy, roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za pracę, odpraw, należności z tytułu podróży służbowych)
 • reprezentacja pracodawców w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy i innymi urzędami
 • wsparcie w sporach zbiorowych oraz negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • dochodzenie roszczeń wynikających z wypadku przy pracy oraz chorób zawodowych
 • audyt prawny

 

Prawo ubezpieczeń społecznych:

 • doradztwo w zakresie świadczeń z ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowych, chorobowego i wypadkowego (w tym ustalanie prawa do rent, emerytur, zasiłków i jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy)
 • pomoc prawna w zakresie ustalania podlegania ubezpieczeniom społecznych (m.in. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, stosunku pracy oraz umowy o świadczenie usług)
 • reprezentowanie Klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • zastępstwo procesowe w sporach sądowych