W górę
Zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ma ograniczyć opóźnienia w zapłacie należności

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych, która istotnie zmodyfikuje treść przepisów m.in. ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim:

  • Podwyższenia odsetek ustawowych w transakcjach handlowych z 9,5% na 11,5% (z wyjątkiem podmiotów leczniczych).
  • Rekompensaty za koszty dochodzenia należności, której wysokość zależna będzie od wartości dochodzonej należności:

– 40 euro, gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł;

– 70 euro, gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł;

– 100 euro, gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł.

  • Terminów zapłaty należności- mianowicie skrócono do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury termin zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych).

Skrócono do maksymalnie 60 dni termin zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duży przedsiębiorca.

  • Wprowadzono obowiązek składania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe i firmy, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro), ministrowi ds. gospodarki sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty do 31 stycznia każdego roku.