W górę
Zmiany w KPC w związku z wyrokami TSUE

W dniu 24.09.21 r. weszła w życie ustawa z dnia 11.08.21r. o zmianie kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła istotne zmiany dotyczące sytuacji konsumentów, przeciwko którym przedsiębiorstwa dochodzi zapłaty na podstawie weksla w postępowaniu nakazowym oraz dotyczące doręczania pism procesowych do sądu. Obie zmiany mają na celu implementację wyroków TSUE.

Pierwszy wyrok TSUE (sygn. akt C-176/17 w sprawie Profi Credit Polska) stanowił o konieczności stworzenia dla sądu możliwości dokonania kontroli treści umowy wraz z deklaracją wekslową, dla zabezpieczenia której wystawiony został weksel, w kierunku wykluczenia, że zawiera ona niedozwolone klauzule umowne. W związku z powyższym, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 485 par.  2 kpc w przypadku dochodzenia roszczeń z weksla przeciwko konsumentowi w postępowaniu nakazowym, konieczne będzie załączenie do pozwu umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem. Jednocześnie, złagodzono wymogi formalne i fiskalne, w ten sposób, że zmniejszono opłatę od zarzutów wnoszonych przez konsumentów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym do maksymalnie 750 złotych.

W wyroku w sprawie Pawlak (sygn. akt C-545/17) TSUE zakwestionował przepis art. 165 par. 2 kpc, który uznawał za równoznaczne z wniesieniem do sądu pisma procesowego nadanego jedynie w placówce pocztowej wyznaczonego operatora pocztowego. Powyższe wykluczało nadawanie pism procesowych za pośrednictwem innych operatorów (np. firm kurierskich). Już wcześniej, tj. w postanowieniu siedmiu sędziów z dnia 29.08.19 r. (III UZP 3/17) Sąd Najwyższy odstąpił od dotychczasowej wykładni art. 165 par. 2 kpc i wskazał, że przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że równoznaczne z wniesieniem pisma procesowego do sądu jest także nadanie pisma za pośrednictwem operatora pocztowego niebędącego operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Od dnia 24.09.21 r. postanowienie Sądu Najwyższego i orzeczenie TSUE znalazło odzwierciedlenie w przepisach kpc.